BORN ON 08 Jul 1981 at 03:55 :: ::

 

. . . Lag Mar . Sun Mer
.

RASI

. Ven Rah
. KetGul .
. . . . Moo JupSat

 

. Moo Jup Ket . SunSat . .
. Gul

NAVAMSAM

.
. .
. . Mer Ven . . Lag Mar Rah

 

. . . Lag Mar Mer .Sun
.

BHAVA

. Ven Rah
. Ket .
. Gul . . .Moo JupSat

 

Planetary Positions

Lag 57 * 35', Sun 82 * 5', Moo 158 * 50', Mar 59 * 18', Mer 63 * 32', Jup 159 * 15', Ven 106 * 14', Sat 160 * 17', Rah 99 * 2', Ket 279 * 2',

Birth Star: Uttara Phalguni (UTRAM)

Balance Dasa at Birth : 0 YEAR 6 MONTHS 8 DAYS SUN DHASA

********************************************************************************************